Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

SỞ Y TẾ TIỀN GIANG

TTYT CÁI BÈ

BAN GIÁM ĐỐC  

BSCKI : Trần Văn Sáu - Giám Đốc 

Điện Thoại : 091.8237677

BSCKI : Nguyễn Tuấn Kiệt - Phó Giám Đốc 

Điện Thoại : 091.8750966

BSCKI : Võ Minh Cảnh 

Điện Thoại : 091.8514120

 

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tăng huyết áp Tăng huyết áp
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG TTYT CÁI BÈ             ...
Danh bạ điện thoại Danh bạ điện thoại
DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC KHOA PHÒNG Phòng Kế hoạch tài chánh : 0273.3923514 Phòng Quản lý dược : 0273.3923516 Phòng kiểm soát dịch bệnh :0273.3824679 Phòng Tiêm ngừa : 0273.3923515
Ban Giám Đốc Ban Giám Đốc
SỞ Y TẾ TIỀN GIANG TTYT CÁI BÈ BAN GIÁM ĐỐC   BSCKI : Trần Văn Sáu - Giám Đốc  Điện Thoại : 091.8237677 BSCKI : Nguyễn Tuấn Kiệt - Phó Giám Đốc  Điện Thoại...
CAU-HỎI-ON-THI-XÉT-TUYẺN-MÓI-21-9-18.doc CAU-HỎI-ON-THI-XÉT-TUYẺN-MÓI-21-9-18.doc
7243784_8115026_095729_21092018.doc is added via programatically
YSDK_CAU_HOI_TINH_HUONG-CHON_20180917101907584580.doc YSDK_CAU_HOI_TINH_HUONG-CHON_20180917101907584580.doc
7243784_8115026_153745_19092018.doc is added via programatically
DANH-SÁCH-THÍ-SINH-DỦ-DIÈU-KIẸN-DỤ-TUYẺN-VIEN-CHÚC-NAM-2018.pdf DANH-SÁCH-THÍ-SINH-DỦ-DIÈU-KIẸN-DỤ-TUYẺN-VIEN-CHÚC-NAM-2018.pdf
7243784_8115026_153103_17092018.pdf is added via programatically
BỎ-SUNG-TUYẺN-DỤNG-VIEN-CHÚC.pdf BỎ-SUNG-TUYẺN-DỤNG-VIEN-CHÚC.pdf
7243784_8115026_153150_06092018.pdf is added via programatically
DÈ-CUONG-ON-KIÉN-THÚC-CHUNG.docx DÈ-CUONG-ON-KIÉN-THÚC-CHUNG.docx
7243784_8115026_144548_05092018.docx is added via programatically
THONG_BAO_613_BO-SUNG-TUYEN-DUNG.pdf THONG_BAO_613_BO-SUNG-TUYEN-DUNG.pdf
7243784_8115026_103636_14082018.pdf is added via programatically
THÀNH-PHÀN-HÒ-SO-TUYẺN-DỤNG.docx THÀNH-PHÀN-HÒ-SO-TUYẺN-DỤNG.docx
7243784_8115026_141811_30072018.docx is added via programatically
7243784_7258953_155857_23072018.jpg 7243784_7258953_155857_23072018.jpg
7243784_7258953_155857_23072018.jpg is added via programatically
Hưởng Úng Ngày Trục vớt Lục Bình Hưởng Úng Ngày Trục vớt Lục Bình
Huyện Cái Bè Tổ chức Trục Vớt Lục Bình tại Xã Hòa Khánh
Hưởng Ứng Ngày Tim Mạch Thế Giới Hưởng Ứng Ngày Tim Mạch Thế Giới
Tập thể nhân viên Trạm Y Tế Hậu Mỹ Bắc B hưởng ứng ngày Tim Mạch thế giới .
7243784_7258953_154024_23072018.jpg 7243784_7258953_154024_23072018.jpg
7243784_7258953_154024_23072018.jpg is added via programatically
KH-TC-TUYEN-DUNG.pdf KH-TC-TUYEN-DUNG.pdf
7243784_8115026_135043_230720180.pdf is added via programatically
DON-DANG-KÝ-DỤ-TUYẺN.docx DON-DANG-KÝ-DỤ-TUYẺN.docx
7243784_8115026_135043_230720180.docx is added via programatically
TBTC-TUYEN-DUNG.pdf TBTC-TUYEN-DUNG.pdf
7243784_8115026_135043_23072018.pdf is added via programatically
SO-YÉU-LÝ-LỊCH.docx SO-YÉU-LÝ-LỊCH.docx
7243784_8115026_135042_23072018.docx is added via programatically
7243784_8115026_141225_29112017.pdf 7243784_8115026_141225_29112017.pdf
7243784_8115026_141225_29112017.pdf is added via programatically