Hiển thị bài viết tin tức Hiển thị bài viết tin tức

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÁC KHOA PHÒNG

Phòng Kế hoạch tài chánh : 0273.3923514

Phòng Quản lý dược : 0273.3923516

Phòng kiểm soát dịch bệnh :0273.3824679

Phòng Tiêm ngừa : 0273.3923515