THÔNG TIN LÃNH ĐẠO

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐT CỐ ĐỊNH ĐT DI ĐỘNG EMAIL
1    Trần Duy   Minh                                                                       Giám đốc                          Không 0913715649 tranduyminh.hcl@gmail.com
2 Võ Thế Việt        Phó  Giám đốc                Không 0918993799  
3 Võ Minh Cảnh Phó Giám đốc Không 0918514120 canh115dhyd@gmail.com
4 Trần Văn Sáu Phó Giám đốc Không 0918237677 bssaupkdkatt@gmail.com
5 Nguyễn Văn Kiệt Phó Giám đốc Không   ntuankiet1964@gmail.com